Instorting van het huidige monetaire Systeem

Het monetaire systeem is een kunstmatig bedacht systeem door mensen. Aan het begin van het systeem staan mensen met een idee. Mensen met een bepaald idee over de economie, transacties en de inrichting van de samenleving. Geld en het monetaire systeem speelt daarin een grote rol. Misschien een wel veel te grote rol. Een economie zou moeten gaan over het uitwisselen van goederen en diensten en het bevredigen van behoeften. De transactiekosten zouden daarbij juist zo laag mogelijk moeten zijn. Momenteel gaat het veel te veel over randverschijnselen. Speculatie met geld, verlies van waarde van geld, geld dat grotendeels schuld is en geld dat mensen beheerst als machtsfactor. Het idee dat geld alleen maar een hulpmiddel is voor het uitwisselen van goederen en diensten om behoeften te bevredigen is verdwenen. Door de globalisering zijn we ook overgestapt naar wereldwijde muntsoorten zoals de dollar en de euro en op de achtergrond de SDR. Door de hegemonie van Amerika is de dollar de wereldwijde munt geworden. De economische, maar ook politieke orde is gericht om deze munt stabiel te houden.

De vraag naar de dollar wordt kunstmatig hoog gehouden door de koppeling aan olie (de petrodollar). Hierdoor kunnen de Amerikanen ontzettend veel dollars printen en hun economie draaiende houden door geldcreatie en kredieten. Dit kun je volhouden zolang de vraag naar de dollar hoog blijft. Aan de andere kant is het opbouwen van schuld op schuld met een exponentiële rent een onhoudbare situatie. De laatste 10 jaar is de Amerikaanse staatsschuld opgelopen tot bijna 20.000 miljard dollar. Een schuld die nooit meer terugbetaald gaat worden. Niet alleen Amerika leeft in een schuldenbubbel. Bijna elk land heeft oplopende schulden (staatsobligaties, staatsschuld) en private schulden (kredieten en hypotheken). Van de totale geldhoeveelheid bestaat 97% uit schuld. Na het loslaten van het Bretton Woodssysteem (1971, Nixon) bestaat geld uit geprint papier of digitaal geld zonder tegenwaarde zoals goud. Het is fiatvaluta (al is goud dat misschien ook wel). Zolang we vertrouwen hebben in dit systeem gaat het nog goed. Het systeem loopt vast als wij massaal het vertrouwen in dit systeem verliezen. Momenteel zien we dat het systeem vastloopt. Griekenland is bijna elke dag in het nieuws als een land dat nooit meer zijn schulden terug kan betalen (niemand vraagt zich af of de VS en de UK dat dan wel kan?). Daarmee is het monetaire systeem ook uiterst gepolitiseerd. We doen wel of we onafhankelijke monetaire instituties hebben. Maar het IMF, de BIS, de FED, de ECB hanteren vooral een neoliberaal gedachtegoed dat uiterst politiek is en gebaseerd is op prijsstabiliteit en economische groei. Beiden zijn geen neutrale begrippen. Bovendien werken ze niet voor grote economische regio’s zoals de EU, omdat landen onderling sterk van elkaar verschillen. Een Griekse economie kun je niet gelijktrekken aan een Duitse of Britse economie. De verdeling van schulden en het niet in staat zijn om schulden terug te betalen loopt uit op wanbeleid en chaos.

Schulden lopen overal massaal op. Zijn het niet overheidsschulden dan zijn het wel de private schulden van burgers. Bijna overal is de financiële sector enorm gegroeid en de reële sector gekrompen (m.u.v. China). Met de reële sector (winst en omzet) moeten we de financiële sector terugbetalen (schuld en rente). Dat gaat niet in een recessie. Bovendien zijn grondstoffen (natuur) schaars en vergrijst de westerse samenleving (arbeid). De economische productiefactoren in de reële sector worden schaarser. Kapitaal wordt juist goedkoper en neemt toe. Als we de financiële sector dus nog een beetje willen bijbenen met de reële economie zullen we enorm moeten investeren in innovatie (technologie) om de arbeidsproductiviteit op peil te houden of te vergroten. De westerse arbeidspool krimpt immers door de wereldwijde vergrijzing. China en India teren nog wel op een groot arbeidsaanbod (veel mensen), maar zullen ook op termijn moeten innoveren om de toekomstige ouderen te kunnen onderhouden. De mondiale geopolitiek zal dus een verschuiving meemaken.

Dat betekent dat de waarde en invloed van de dollar en de euro gaan afnemen. Het systeem kan ook instorten. In de EU zijn ze bang voor een faillissement van Griekenland omdat de schulden in Griekenland gekoppeld zijn aan westerse kredietverstrekkers. Een Grieks faillissement kan een domino effect veroorzaken en andere landen meenemen. Ook schaadt het de waarde en het vertrouwen in de euro en het vertrouwen in de kredietwaardigheid van een land. Het bij geprinte geld dat nu naar Griekenland gaat zal hoogst waarschijnlijk niet meer terugbetaald gaan worden. Aan Griekenland wordt ook steeds hogere eisen gesteld. Eisen waar het land op korte termijn nooit aan zal kunnen voldoen en grote onrust en werkloosheid in het land veroorzaakt. Een faillissement en het afwaarderen/kwijtschelden van de schulden zal waarschijnlijk de enige oplossing zijn. Dat gaat gepaard met Europees gezichtsverlies en accepteren dat we verlies maken op de uitstaande tegoeden op Griekenland.

Het geldsysteem dat we gecreëerd hebben is vooral een ondemocratisch centraal geleid bankensysteem. Door de globalisering is er een enorm top down georganiseerd wereldorde systeem ontstaan. De BIS en de FED zijn daar de belangrijkste componenten van. De BIS en de FED bepalen het wereldwijde monetaire beleid. Ze zijn niet democratisch gekozen, publiceren geen notulen en bepalen in het geheim de koers: het is de schaduwelite van de wereld. De nieuwe wereld orde. Deze elitaire club heeft veel invloed in de media, bankwezen, de corporatocratie en de (geo)politiek. Ze vertegenwoordigen de besloten invloedrijke denktanks (council on foreign relations, trilateral commission).

De internationale centrale banken zijn de uitvoerders van het beleid en reguleren het monetaire beleid tussen nationale landen en commerciële banken. Ze rapporteren over de grote van de geldhoeveelheid, het aantal transacties, onderlinge transacties en werken mee aan grote opkoopprogramma’s. Het gezamenlijke doel is het handhaven van een stabiele euro en economische groei. Momenteel worden centrale en commerciële banken ingezet om de euro te devalueren door grootschalig obligaties op te kopen (60 miljard). Op deze manier wordt er meer geld bij geprint. Daalt de waarde van de euro en worden we goedkoper voor niet Europese landen waardoor de export stijgt. Het is een kunstmatige manier waarop je schulden kunt afschrijven. Mensen die sparen betalen de ellende (Noord Europese spaarders, betalen zo de Zuid-Europese schuldenaars). Je gespaarde geld wordt minder waard (Noord-Europa), maar de schulden nemen af (Zuid-Europa). De World Bank en het IMF zijn mondiale banken die meer gericht zijn op wereldwijde tekorten en inspringen bij crises. De World Bank is vooral actief in ontwikkelingslanden en het IMF houdt fondsen aan als landen in financiële problemen komen. Zo beheert het IMF een groot deel van het goud aan als reserve voor geprint of digitaal geld.

Historisch zijn banken van kredietverleners van lokale of regionale gebieden steeds meer verschoven naar grote centrale wereldwijde machthebbers (BIS en FED). De eerste centrale bank (De Amsterdamse Wisselbank) begon als lokale bank voor geldwisselingen binnen de regionale economie (Amsterdam). Eind 17e en begin 18e eeuw kregen centraal private banken een belangrijke rol in de wereldeconomie. Niet alleen op het gebied van monetair beleid. Militaire en maatschappelijk hadden ze veel invloed in bijvoorbeeld de financiering van grote oorlogen en waren betrokken bij de internationale handelsstromen. De UK nam de monetaire economische en militaire rol van Nederland over na de gouden eeuw. Bij de slag van Waterloo (1815) won de UK (Wellington, Nathan Rothschild) definitief de militaire en financieel monetaire strijd van Frankrijk (Napoleon). Het is niet eens zo zeer een strijd van alleen landen (al leek dat door de opkomst van het nationalisme wel zo), maar veel meer een strijd tussen internationale bankiers en de samenleving. Een samenleving die steeds meer bepaald werd door de macht van internationale bankiers. Londen groeide uit tot financiële hoofdstad van de wereld: the city. De stad met de machtige internationale bankiers die heerst over de kolonies en internationale geldstromen. De UK kon hierdoor uitgroeien tot een industriële maatschappij met sterke economische groei en accumulatie van kapitaal en een sterke overzeese militaire macht (de marine). Aan het eind van de 20e eeuw kreeg de UK te maken met een sterke industrialisatie van het nieuwe Duitsland (eenwording van Pruisen met andere Duitse deelstaten). Deze industriële wapenwedloop veroorzaakte o.a. de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het veroorzaakte bovendien een enorme schuldenlast. In Duitsland ontstond hyperinflatie (ongedekt bij printen van biljetten), de UK betaalde een deel van de schuld aan Amerika uit in goud. Amerika werd in de WOII de nieuwe wereldorde. Met het Bretton Woodssysteem (Keynes, 1944) werd alleen de dollar gekoppeld aan goud en alle andere grote wereldmunten aan de dollar. Amerika kreeg de politieke, monetaire en militaire wereldmacht en trok na de WOII samen met het westerse Europa op tegen het communisme. Na de val van het communisme (end of history, Fukuyama) bleven de centrale banken als enige westerse machtspositie over.

De centralisering van de machtspositie van banken: de BIS, FED, leidt tot een ondemocratisch, niet transparant systeem dat gebaseerd is op geldcreatie uit lucht. De centrale banken hebben steeds meer machtsposities over de mondiale geldstromen vergaard. In de VS, maar nu ook in Europa staan de geldpersen volop aan om de economie te stimuleren en de munten te devalueren. Als iedereen zijn eigen munt gaat devalueren heeft devaluatie op lange termijn weinig zin. Het is een wedstrijdje kunstmatig geldontwaarding om je eigen export te stimuleren. Bovendien moet het niet ingebrachte geld ooit een keer terugbetaald worden, want geld is schuld. Momenteel zijn vooral de spaarders daar de dupe van. Het geld van spaarders wordt minder waard (inflatie). De schuldenlast wordt voor de burgers (private schulden, kredieten, hypotheken) en overheden onhoudbaar. Hierdoor zal het vertrouwen in geld zoals we dat nu kennen afnemen. Het vertrouwen in de euro is momenteel al vrij laag, het is ook de vraag of de dollar een houdbare munt zal blijven als de VS ongelimiteerd geld blijft bij drukken zonder enige tegenwaarde (goud). Op den duur zal het huidige geldsysteem in elkaar storten of ten minste anders worden. Dat kan leiden tot verschillende scenario’s.

1.) Een Big reset (Willem Middelkoop). De dollar verliest zijn waarde als wereldmunt. Geldcreatie op basis van lucht zal vervangen worden door geldcreatie op basis van een tegenwaarde (goud, zilver of andere harde assets).

2.) Grootschalige afwaardering van schulden. Het instellen van een ‘jubel’jaar. Binnen de joodse gemeenschap wordt een keer in de zoveel tijd alle schulden kwijtgescholden. In de EU hebben we het dan over het saneren of herstructureren van schulden. Maar dat komt neer op het kwijtschelden van schulden met bepaalde voorwaarden (herstructurering van de economie).

3.) Invoeren van regionaal of lokaal geld. Alleen bedoelt voor het ruilen van goederen en diensten. Het afkoppelen van grote mondiale geldstromen en 1 mondiale monetaire munt. Terug naar de basis. We zijn ooit begonnen met lokale of regionale munten die alleen bedoeld waren om geld te wisselen voor goederen of diensten. Geld heeft 1 functie en dat is geld als ruilmiddel. Geld wordt niet gebruikt als speculatie middel, niet als spaarmiddel en zeker niet om inkomen te genereren uit geld door rente. Geldschepping heeft daarnaast niet het doel om een stabiele munt te creëren of de economie direct of indirect te stimuleren. Geld heeft maar 1 doel en dat is het ruilen van producten en diensten. Tijdens crises en met name met hyperinflatie verdwijnt het vertrouwen in de munt. Je gaat steeds meer vertrouwen in lokale of regionale partners, want die ken je veel beter. Jij weet wie er wel en wie er niet kredietwaardig is. Geld is ook niets meer dan het hebben van vertrouwen in een ruilmiddel. Als dit vertrouwen beschaamd wordt verliest geld zijn waarde. Het invoeren van lokaal geld versterkt het vertrouwen in de wijk, buurt, stad of naaste omgeving. Daarnaast stimuleer je de lokale economie. Een lokale Groningse munt wordt alleen in Groningen geaccepteerd. Een lokale munt kan ingevoerd worden naast een landelijke of internationale munt. Anders blijf je wel heel afhankelijk van je naaste omgeving. Tegen een lokale munt staat een directe tegenprestatie in arbeid, ondernemerschap of een andere munt. Hiermee voorkom je het principe van geldschepping uit niets. Het is een renteloze munt. Hiermee stimuleer je de lokale economie. Opsparen maakt de munt waardeloos.

Ook voorkom je dat geld via rente wegstroomt naar banken of de rijke gebieden. In elke transactie zit een vrij groot onzichtbaar deel rente. Deze rente stroomt weg van de mensen die geld lenen of een schuld hebben naar mensen die sparen of ergens een claim op hebben. Wereldwijd en lokaal zijn de mensen die de schulden maken de armste mensen (de 99%) en stroomt het geld (rente) naar de rijkste 1%. Het huidige geldsysteem zet dus aan tot enorme ongelijkheid (Piketty).

Het huidige geldsysteem zet ook aan tot niet duurzame transacties. Het is duurder om echte duurzame transacties op lange termijn te maken dan goedkopere niet duurzame transacties op korte termijn. Dat komt omdat er een belasting (rente) op geld zit. Als je een duurzaam huis met lagere energie en bouwkosten nu koopt ben je welles waar nu meer kwijt aan directe kosten, maar op termijn verdien je je huis terug door de lage energiekosten en bouwkosten. Een huis dat 200 jaar mee kan omdat het duurzaam gebouwd is betaald zichzelf terug. Maar omdat je meteen een hypotheek moet sluiten met rente betaal je bij aanvang een hoger bedrag dan een niet duurzaam gebouwd huis. Daarom zullen mensen op korte termijn toch kiezen voor een niet duurzaam gebouwd huis. Niet omdat ze niet kiezen voor een duurzaam gebouwd huis, maar omdat het huidige geldsysteem op rente dat niet toelaat op het moment van afschaf.

Geld is een idee waar we de massa eigenlijk veel te weinig meer over nadenkt. Het huidige kunstmatige gecreëerde monetaire beleid en het huidige monetaire mondiale systeem van oneindige groei door rente op schuld past niet in de fysieke wereld van eindige grondstoffen en menselijke capaciteiten. Geld en schuld zijn vaste menselijke patronen geworden.  Ideeën die de grootste groep mensen niet gelukkiger en welvarender maken. Ideeën die vooral gericht zijn op belangengroepen ipv algemene welzijn en welvaart van alle mensen.

STRO (Social Trade Organisation) is een van de weinige organisatie die nadenkt over alternatieve geldsystemen. Het gaat daarbij niet alleen om het veranderen van ideeën, maar ook het implementeren van nieuwe vormen van geld door middel van lokale experimenten. STRO werkt daarbij met het ontwikkelde betaalsoftware programma Cyclos en draagt hiermee bij aan het bestrijden van armoede en milieuproblematiek. In de kern liggen deze problemen namelijk in ons geldsysteem. STRO is zowel actief in Nederland als in het buitenland. STRO laat zien dat er wel degelijk alternatieven zijn. Terwijl banken weer bezig zijn met business as usual, winstmaximalisatie en bonussen, laat STRO zien dat het ook echt anders kan. Want een jaarlijkse winstmarge van 10% is eenvoudigweg niet realistisch, het betekent een verdubbeling van de economie binnen 2 decennia. Dat kan niet met schaars wordende grondstoffen.

4. Het invoeren van een nieuwe mondiale munt. Momenteel houdt het IMF al een back up munt aan: de SDR (special drawing rights). Het IMF heeft dus al scenario’s klaar liggen als de dollar definitief als wereldmunt valt. Dat betekent tevens het afwaarderen van schulden, devaluatie van de dollar, meer evenwicht van andere munten (zoals de Chinese munt). De SDR is een vorm van een Big Reset, maar dan onder toezicht van het IMF.

5. Het invoeren van een alleen digitale munt. De Bitcoin is hier het bekendste voorbeeld van. Maar banken streven nu al aan naar zoveel mogelijk digitaal betalen. Geld wordt al zoveel mogelijk digitaal geschapen, klanten kunnen al bijna overal pinnen of contactloos betalen. Het aanhouden van fysiek geld en goud is duur voor banken. Goud en geld levert intrinsiek ook geen waarde op. Het is geen fysiek productiemiddel zoals ondernemerschap, natuur en arbeid dat wel is. De waarde van goud is het geloof dat goud veel waarde heeft, dat goud een goede trackrecord heeft op het gebied van vertrouwen (met name in crisisperioden), goud vergaat niet, is schaars en er is veel vraag naar. Digitaal geld is makkelijk, eenvoudig en snel en past in de tijd van steeds meer elektronische betalingen via internet. Maar er kleven ook gevaren aan bitcoins. Bitcoins zijn koersgevoelig, gevoelig voor hackers. Met speculatie kan je bitcoin in een keer heel veel waard zijn, maar de dag erop ook een groot deel van zijn waarde verliezen. Bitcoins zijn dus behoorlijk volatiel. Dat gaat ten koste van de stabiliteit en het vertrouwen in zo’n munt.

Achter de bitcoin schuilt de blockchain technologie. Een technologie die er voor zorgt dat derde controlerende partijen overbodig zijn, omdat onderlinge afspraken via een  algoritme (versleuteling/hash) decentraal gecontroleerd worden: Afspraken over transacties, hypotheken, eigendomsrechten die voorheen en grotendeels nog steeds door banken, makelaars, notarissen etc. gecontroleerd en vastgelegd worden kunnen nu controleerbaar vastgelegd worden in de blockchain. Elk blok aan onderlinge afspraken ligt vast en kan niet meer gewijzigd worden. Alle blokken worden goedgekeurd door het hele netwerk aan computers. Een gedistribueerde database.  Een transactie wordt pas goedgekeurd doordat alle gebruikers toestemming geven voor een bepaalde transactie.

6. Het afschaffen van een op geld gebaseerde economie en het invoeren van een economie gebaseerd op gedeelde bijdragen en waarden: de Ubuntu filosofie. Dat lijkt heel soft en ‘communistisch’. Maar het is een systeem gebaseerd op humanistische waarden en menselijkheid tegenover elkaar. Een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt. Ubuntu wordt gezien als de filosofie die aan de grondslag ligt van het ontstaan van de Zuid-Afrikaanse republiek. Menselijke ethiek vormt de basis voor besluiten. Geld speelt een veel minder belangrijke rol. Nelson Mandela en Desmond Tutu zijn de bekendste uitdragers van deze filosofie. De filosofie combineert zowel socialistische elementen: herverdeling van rijkdom als liberale elementen: benadrukken ‘unieke’ talenten eigen individu. De nadruk ligt op een duurzaam economisch en ecologisch systeem. Zuid-Afrika is het land dat rijk is aan grondstoffen, waar genoeg zou moeten zijn voor iedereen, maar wordt toch verscheurd door politieke belangen en is eeuwenlang geplunderd door kolonisten die een financiële claim leggen op deze grondstoffen. Het land kent nog steeds enorm veel criminaliteit, armoede, anarchie, ongelijkheid en ziekten doordat geld een enorm belangrijke machtsfactor is. Het Ubuntu systeem is gebaseerd op het idee dat grondstoffen, technologie, kennis en vooruitgang toebehoord aan de gemeenschap en niet aan een elitaire machtssysteem van banken, grootgrondbezitters, politici en multinationals. Winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde zou niet het leidende principe en dogma moeten zijn, maar gelijkwaardigheid binnen de gemeenschap. Iedereen voegt iets toe naar draagkracht.

7. Het scheiden van geld en krediet. Geld is hierin de directe claim op schuld en de directe betalingen van goederen en diensten (als je een biertje gaat halen in kroeg en betaald met je pinpas, of contant geld). Krediet is een uitgestelde schuld waarmee je directe betalingen kunt doen (als je iets koopt met je creditcard). Je betaalt (vaak met rente) die schuld terug omdat je toekomstige rendementen verwacht (productie, loon, winst etc.) waarmee je de schuld terug kunt betalen. Door geld en krediet (krediet is ook een vorm van geld) los te koppelen komen de directe betalingen die mensen aan elkaar doen niet in gevaar. Op deze manier vermijd je risico’s en loopt onze directe betalingen en spaar tegoeden niet in gevaar. Krediet is een speculatie systeem dat gebaseerd is op rendementen en productie in de toekomst. Krediet gaat gepaard met risico’s. Je weet niet of de toekomstige rendementen behaald gaan worden. Het beter scheiden van geld en krediet zorgt ervoor dat risico’s gekoppeld worden aan mensen die ook daadwerkelijk risico’s willen lopen en daarbij ook grotere rendementen of verliezen nemen. Geld wordt meer risicoloos waardoor het een risicomijdend systeem wordt dat meer weerbaar wordt voor klappen in de economie. De risico’s blijven bij de speculanten en tast het geldsysteem en de circulatie van geld minder aan.

http://biz.tpo.nl/2016/03/18/is-geldsysteem-complex-hervormingen/

8. Een full reserve bank. Een super saaie bank die alleen jouw geld bewaard en verder niks doet met geld. Het is risico en rendement is dan heel laag. Een full reserve bank is dan wel afhankelijk van inflatie of deflatie. Dat betekent dat de waarde op een rekening van een full reserve bank indirect afhankelijk is van de al bestaande banken die geld creëren en vernietigen door fractioneel bankieren. Daarnaast zouden mensen moeten afkicken van het idee dat je alleen maar kunt groeien. En dat je altijd maar onbeperkt rente kunt krijgen. Met de lage rente op dit moment zijn mensen daar al wel een beetje aan gewend.

9. Het investeren in hard assets zoals goud, olie, vastgoed, graan. Producten met reële waarde en gebruikswaarde zullen mensen altijd blijven gebruiken. De huidige economie is vooral gebaseerd op speculatieve waarden. Als de wereld van fictieve waarde instort blijft de wereld van de reële waarde over. Deze reële waarden zullen dan ook meer waard gaan worden want wat heb je eigenlijk aan lucht.

De verwachting is dat de meeste grote veranderingen, geleidelijk gaan. We zien nu al dat het contante geld grotendeels wordt uitgefaseerd naar digitaal geld. Hoe dat geld achter de pinpas, smartphone of computer geregeld wordt zien we vaak niet. Regelen we dat straks centraal via een bank of regelen we dat via een community decentraal? Blijven we geld creeeren via schuld of maken we een schuldvrije digitale munt?

Hoe staan we er eind 2015 in Nederland voor. Komen we ooit nog uit de schuldencrisis?

Radar: hoe staan we er economisch nu voor. Komen we nog uit de schuldencrisis?

Kan een Brexit de Europese financiele doen laten instorten. Hoe staan we er Europees voor?