Tweede Wereldoorlog ook eenzijdig belicht?

De beide wereldoorlogen hebben de wereld vele gruweldaden gebracht. Toch worden deze gruwelen vanuit een bepaald standpunt belicht. Het gaat niet altijd om waarheidsvinding en objectiviteit, maar om een bepaalde vorm van propaganda die past binnen de ideologie van de veroveraars. Zo doen de westerse mogendheden wel of we heel vrij en liberaal zijn geworden na de Tweede Wereldoorlog (geallieerden worden gezien als DE bevrijders), maar daar kunnen we best vraagtekens bij zetten. Zo is het ongehoord om vraagtekens te zetten bij de holocaust en de achterliggende oorzaken van de oorlogen. Mensen die de gruwelen van de concentratiekampen ontkennen kun je eenvoudigweg niet serieus nemen. Toch kun je wel vraagtekens zetten bij wat er nu precies gebeurd is. Zijn er misschien ook heel veel joden omgekomen door honger nadat de kampen en Duitse steden massaal gebombardeerd werden. Werd Zyklon B nu gebruikt voor massale genocide van joden of voor ontsmetting en ontluizing tegen tyfus. Zijn 6 miljoen joodse slachtoffers nu het absolute aantal vermoorde joden of wordt het door zionisten en het westen gebruikt als symbool, of beiden, voor de erkenning van een joodse staat? Hebben de joden ook een mogelijkheid gehad van de nazi’s om Duitsland te ontvluchten, maar is dit tegengehouden  door een zionistische elite: The Transfer Agreement? Had Hitler alleen maar duivelse kwade bedoelingen, of waren er twee of meerdere partijen schuldig aan de Tweede Wereldoorlog. Wat waren eigenlijk de beweegredenen van de nazi’s, waar is de haat nazi’s op joden op gebaseerd?  Op dit moment zie je dat de Tweede Wereldoorlog vooral eenzijdig belicht wordt. nazi’s zijn de grootste boosdoeners en het duivelse kwaad van alles. Daar zit absoluut een gedeeltelijke waarheid in. Maar waarop waren ze dan zo kwaad? Een groep mensen gaat toch niet uit het niets over tot genocide. Dat kwaad moet toch ergens uit voortkomen. Is dat angst, wraak, ideologie, macht, welvaart of iets anders?

Dat zijn vragen die gesteld kunnen worden zonder dingen te ontkennen, die in onze westerse samenleving niet gesteld worden. Daar ligt een zwaar taboe op.

De volgende 6 uur documentaire laat een volstrekt andere kant van het nazi rijk zien. Dat is niet bedoeld om de daden van nazi’s goed te praten. Persoonlijk ben ik het met heel veel dingen oneens. De nazi ideologie is compleet het tegenovergestelde van mijn eigen ideologie: nl homofoob, conservatief, anti multicultureel etc. Het geeft alleen een ander (ook eenzijdig) beeld weer van de beweegredenen van nazi’s. Daar ligt momenteel nog een ontzettend taboe op, door het westen (de geallieerden) zijn veel gebeurtenissen gecensureerd. Met name omdat wij vooral vanuit de overwinnaars kant de oorlog bekijken. Dat komt omdat wij onze denkbeelden fabriceren op basis van een ideologie. In de Tweede Wereldoorlog was het nazi regime de opgelegde heersende ideologie in het Duitse Rijk. Tegenwoordig is dat in het westen neoliberalisme en oneindige economische groei. Beide ideologieën werden/worden in een bepaalde periode door een grote groep mensen als normaal geaccepteerd. Bedreigingen van die ideologieën mondden beiden ook uit in oorlogen en massa destructie. Wij vinden genocide op groepen mensen nu onbestaanbaar en verwerpelijk. Genocide op dieren, biotopen, natuur vinden wij nu nog wel de norm. Want massaconsumptie en massa productie is de norm. Bijna elke politieke partij streeft naar economische groei. Je hoort wel kritische geluiden, maar gaan we ook dan tegen onze kinderen en kleinkinderen zeggen: wir haben es nicht gewusst? Elk jaar slachten we als menssoort miljarden andere levende soorten af. Dat vinden wij nu nog heel erg normaal of we denken er uberhaupt niet bij na.

De ideeën van Hitler en de nazi’s staan niet op zichzelf. Nieuw zijn ze ook niet. In de context van de tijd en de economische situatie is het ook niet vreemd dat de nazi ideologie gedeeltelijk opkwam en door veel mensen omarmd werden. Momenteel zien we overal nationaalsocialistische rechtse partijen opbloeien en groter worden. De economische crisis, onvrede, onzekerheid, angst, xenofobie spelen daarin een grote rol. Daarnaast speelde Hitler in op het gevoel dat het hulpeloze Duitse volk gekaapt werd door internationale kapitalisten (bankiers) en marxisten (beide van joodse oorsprong). De herstelbetalingen, de ontmanteling van het Keizerlijke Duitse leger uit de Eerste Wereldoorlog speelden daarin een grote rol. Duitsland voelde zich vernederd door de grote internationale machten. Aan de ene kant is het ook wat tegenstrijdig dat Hitler gebruik maakte van de kapitalistische en marxistische partijen. Zo werd Hitler gefinancierd door grote multinationale industriëlen en beriep hij zich op socialistische kernwaarden als broederschap en een totalitair gecontroleerde staat. Hitler stond ook vooral bekend als een leider die stevig ingreep om de werkloosheid op te lossen en een einde maakte aan de hyperinflatie door einde te maken aan het internationale bankensysteem en eigen Reichsmark in te voeren. Feitelijk waren dat niet de ideeën van Hitler. De plannen lagen al klaar tijdens de Weimar republiek. Maar Hitler kon handig gebruik maken van deze plannen, door ze uit te voeren. Voor het leger kon Hitler grote autowegen aanleggen. Het leger heeft niet echt veel gebruik gemaakt van die wegen omdat transport via treinen ging. Maar de aanleg heeft de economie wel gestimuleerd en het werkloosheidspercentage drastisch omlaag gebracht. Voor veel mensen bracht Hitler dus perspectief en een einde aan de vernederende internationale herstelbetalingen. Het eigen volk werd weer belangrijk. Momenteel zien we dat ook erg terug bij de populistische partijen. Maar ook bij partijen die wel klaar zijn met de dominante macht van Europa en de VS. De anti TTIP en het Oekraine referendum zijn daar goede voorbeelden van. De opkomst van het nationalisme kun je daar goed mee vergelijken. Momenteel is de economische situatie nog zeer slecht. Grote multinationals profiteren van globalisering en internationale betrekkingen terwijl veel mensen juist niet kunnen meedoen. Die groep is ook makkelijker vatbaar voor xenofobie: islamfobie is enorm gegroeid de laatste 15 jaar. Zeker na de 9/11 aanslagen. Steeds meer mensen verzetten zich tegen de politieke correctheid van politici die jarenlang essentiële problemen verdoezeld hebben, maar onder tussen wel leuke goed verdienende baantjes hebben bij grote financiële instellingen. De weerstand en het wantrouwen tegen politici en journalisten is daardoor fors toegenomen.

De afschuw van nazi’s tegenover internationale joodse bankiers is ontstaan in de Eerste Wereldoorlog (The Great stab in the back).  In de economische oorlog naar olie vochten de Britten tegen de Duitsers om het Suezkanaal en de Berlijn-Bagdadlijn. Uiteindelijk gaven de Duitse republikeinse burgers zich over in de Eerste Wereldoorlog waardoor Duitsland de oorlog verloor, terwijl de soldaten aan het front graag de strijd voort willen zetten. Deze soldaten voelden zich verraden door het revolutionaire (afzetten Keizer) thuisfront. Het riep een haat op tegen de opvolgende Weimar republiek. Ook de inbreng via de zionisten door de brief aan Lord Rothschild door Lord Balfour riep kwade gevoelens op bij de Duitsers. Het zorgde er mede voor dat Amerika betrokken werd in de oorlog tegen Duitsland. Wereldwijde boycots tegen Duitsland werden ingesteld. De fysieke en economische oorlog werd ook een internationale bankiersoorlog.

http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/nieuws/3036/spoorlijn-berlijn-bagdad-leidde-tot-internationale-spanningen.html

Het mislukken van deze lijn, het verlies van de fysieke en economische oorlog veroorzaakte een hoop bankcrashes in Duitsland. De internationale joodse bankiers werden o.m. als schuldigen aangewezen. Ook zaten er veel joodse communistische bureaucraten in de Weimar republiek. Dat versterkte de haat tegen het bolsjewisme, internationale bankiers en de sociaal-democraten die de Weimar republiek leidden. Bovendien veroorzaakte de stakingen in het verloren kolengebied in Lotharingen en het Ruhrgebied  voor grote onrusten.

Binnen Duitsland nam de tegenstelling tot de intellectuele internationale kosmopolitische elite en ‘het gewone arbeiders en boerenvolk’ toe. Momenteel zie je dezelfde beweging binnen de anti-establishment partijen. Deze partijen richten zich ook op de lagere sociale klassen en zijn grotendeels anti-intellectueel. Ze schuwen ook geweld niet, want met bureaucratie en wetgeving los je niks op. Het zijn partijen van de daad, niet van het woord.

Transfer-agreement.jpg

The Transfer Agreement (Haavara Agreement) is een pact dat afgesloten is tussen de zionisten en het nazi regime om de joden te transporteren naar het ‘joodse’ Palestijn. Het was een afspraak dat onderdeel uitmaakte van een globale boycott van Duitsland. Het zou deel uitmaken van de joden oplossing van Joseph Goebbels. Door vrijwillige emigratie zou het joden probleem in Duitsland opgelost kunnen worden. 60.000 joden konden zo met hun eigendommen vrijwillig emigreren naar Palestina. Of de zionisten een beperkte hoeveelheid joden toekende in Palestina is de vraag en een controversieel onderwerp, omdat de zionisten dan deels verantwoordelijk zijn voor de dood van hun eigen volk. De dood van 6 miljoen joden kon dan gebruikt worden als offer voor de joodse natie.

Het is ook niet de eerste keer dat Duitsland ‘onterecht’ eenzijdig als agressor wordt aangezien. Zowel bij de Sudeten Duitsers en de meerderheid van de Duitsers in Polen rondom Dantzig werden Duitsers door de Polen achtergesteld en bedreigd doordat het los is komen te staan van het voormalige Oost Pruisische Rijk en nu onder invloed kwam van Polen. Door te onderhandelen probeerde Duitsland het gebied uit te breiden door de Duitstaligen in een groot Duits Rijk te betrekken. Oostenrijkers en Sudeten werden geannexeerd zonder militair geweld op enigszins vrijwillige basis (bloemenrevolutie). Hitler probeerde de conflicten in Polen eerst vreedzaam op te lossen en de etnische Duitsers in Dantzig te voorzien van gelijke rechten en veiligheid. De gewelddadigheden van de Polen tegenover deze Duitse minderheidsgroep (enclave) leidde de Tweede Wereldoorlog in. Voor Hitler waren deze gruweldaden de reden om Polen binnen te vallen. Andere geluiden geven aan dat Goebbels de misstanden als een false flag gebruikte om de inval in Polen goed te keuren. De aanvallen op de etnische minderheden werden door de Duitsers zelf gepleegd en in de schoenen van de Polen geschoven. De inval in Polen door Hitler was een brug te ver voor Frankrijk en later het Verenigd Koninkrijk (Churchill). Het betekende het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het Molotov-Ribbentrop Pact verdeelde Polen in een Duits en een Russisch deel. Duitsland en Rusland zouden elkaar niet aanvallen. Hitler hoopte dat het pact ervoor zorgde dat Frankrijk en Engeland, Duitsland niet de oorlog zou verklaren en dat de Duitse minderheden beschermd zouden blijven. Toch verklaarde Engeland en Frankrijk, Duitsland wel de oorlog en Rusland niet. Nadat Polen tot 3 maal toe volledige overgave weigerde, vernietigde Hitler het westelijke deel van polen volledig. De Franse en Britse troepen mobiliseren hun leger en vrezen de Duitse economische en militaire opkomst. Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland (was eigenlijk neutraliteit beloofd) binnen, Frankrijk wordt aangevallen via België door de onbegaanbaar geachte Ardennen. De blitzkrieg tactiek loopt het Franse leger onder de voet. De pacifistische Britse premier Chamberlain wordt vervangen door de oorlogsminister Churchill. Door de snelle opmars naar de kust (Noordzee kanaal) voorkomen de Duitsers een loopgraven oorlog zoals in de Eerste Oorlog. Zowel de Britten (verdrijving/evacuatie uit Duinkerken) als Fransen lijden enorme verliezen. Na 6 week bereikt Hitler Parijs waardoor het grootste gedeelte van Frankrijk onder Duits gezag valt. Alleen Vichy France heeft een eigen Frans bestuur, maar dat viel eigenlijk onder het gezag van Duitsland en Italië. De vernedering van het verdrag van Versaille was ongebogen in een Duitse overwinning. Hitler tekent een wapenstilstand met Frankrijk en biedt Engeland verschillende vredesbesprekingen aan. Churchill verwerpt elk vredesverzoek en stuurt aan op een onvoorwaardelijke oorlog met Duitsland. Churchill kan dat alleen bereiken met de hulp van de Verenigde Staten.

Ondanks een grote meerderheid in de VS geen zin heeft in een Europese burgeroorlog zend Roosevelt troepen en geld (lend-lease act) naar Engeland voor de ondersteuning van de oorlog tegen de agressor Duitsland, ook bevriest hij alle leningen en tegoeden naar Duitsland en voert hij een olie embargo in. Aan het andere front neemt Rusland een steeds agressievere houding aan richting het westen (aanval Finland, bombardementen Zweden, invasie Baltische staten, overgave Roemenië). De luchtmacht van Goring krijgt door de steun van de VS geen vat op de Britten (Battle of Brittain) en richt zich steeds meer op het oostelijke Front. Hitler lanceert een pre emptive war op Rusland om het gevaar van de Bolsjewieken tegen te gaan en Europa te beschermen tegen het ‘rode gevaar’: Operation Barbarossa. Vanaf 1941 kwam Duitsland in een twee fronten oorlogen terecht.Op het zuiden valt Hitler de balkan staten en Griekenland binnen. Kroatië wordt een ‘onafhankelijke staat’ de Britse invloed verdwijnt uit Joegoslavië en Griekenland. Italie en Duitsland maken van Kroatie een zuivere staat waar geen ruimte is voor gypsies, joden en etnische minderheden (serven en andere slavische minderheden). Moslim arabisch georiënteerde staten sluiten zich ook aan bij Hitler (Grand Mufti, Ottomaanse Rijk, Bosnië)

Anti-semitisme  bestond altijd overal in de wereld al (pogroms in Oost Europa en Rusland). In Duitsland kregen joden nu een Jodenster, werden er allerlei rassenwetten ingevoerd en werden de vrijheden van joden aan banden gelegd. Joden werden gezien als een minderwaardig volk. Dit gebeurde niet alleen in Duitsland met de joden. Overal zijn voorbeelden te vinden van etnische minderheden of oorspronkelijke bevolkingen die vervolgd, gediscrimineerd of uitgeroeid werden (zwarten, indianen, Aboriginals, gekoloniseerde volken etc.). In de VS werden vergelijkbare wetten ingevoerd om interraciale relaties en huwelijken te voorkomen. Zwarten werden gelyncht. De Ku Klux Klan was heel sterk aanwezig in de VS (Harry Truman was lid).

In 1940 werd Japan bondgenoot van Duitsland en Italië en veroverde de Indo Chinese gebieden van de voormalige kolonisator Frankrijk en Engeland. Japan was al een aantal keer in oorlog geweest met China. Japan werd door de VS gezien als agressor waardoor het verschillende handelsboycotten oplegde aan Japan (olie boycot, 1941). Hierdoor kon Japan de oorlog tegen China niet voortzetten. Roosevelt eiste de terugtrekking uit China. Japan kon zich niet zomaar terugtrekken en werd via de aanval op Pearl Harbor definitief betrokken in de Tweede Wereldoorlog. Roosevelt heeft wellicht de aanval op Pearl Harbor bewust laten gebeuren om de VS uit het isolement te trekken.

In 1941 verovert Duitsland veel land tijdens de oostwaartse opmars. In de Oekraïne worden de Duitsers als bevrijders gezien. Oekraïne leed aan enorme hongersnoden door de collectivisatie van staatsboerderijen (Colchozen) onder Stalin. Ondanks de financiële steun van Roosevelt aan Stalin breidt de opmars van de Duitsers zich uit tot Stalingrad. Het weer en de lange aanvoerlijnen belemmeren de Duitsers een volledige opmars naar Moskou.  Voor de Duitsers is Moskou te ver en hebben ze de rijke olievelden nodig achter Stalingrad. Het leger stuit op Stalingrad en graven zich om Stalingrad in. Stalingrad is de ommekeer in de oorlog. De wehrmacht wordt omsingeld in Stalingrad en moet zich terugtrekken. Grote delen van het leger gaven zich over in februari 1943. Ze vriezen dood in de harde winters of komen terecht in de Goelachs (strafkampen). De Russen stormen door naar Kursk, Kharkov en Rostov. The battle of Kursk wordt het grootste tankgevecht ooit. Het lukt de Duitsers niet om opnieuw door het Russische front te breken en de Amerikanen openen in Italië een nieuw front. Ook de Duitsers paste de verschroeide aarde methode toe. De vrees voor de Partizanen was enorm groot. Er volgde vele slachtingen, verkrachtingen en wraakacties van de Russen en Partizanen op burgers en het Duitse leger. Halverwege 1943 voerden de geallieerden de bombardementen op in Hamburg (operation Gomarrah). De Russen, Amerikanen en Britten (kapitalisten en communisten) vielen nu Duitsland (nationaal-socialisten) zowel ’s nachts (burgerdoelen) als overdag (industriele complex) aan. De bombardementen staan ook wel bekend als Duits Hiroshima. Na Hamburg volgde velen steden die volledig werden weggevaagd, zoals Dresden door brandbommen. Berlijn zou uiteindelijk de doodsklap krijgen onder de codenaam: operation Thunderclap. Bovendien stond het Russische leger klaar om de stad in te vallen.

In 1942 brak naast de kou en voedseltekorten ook nog eens tyfus uit. Met name in de werkkampen waar mensen dicht opeen gepakt zaten. Om tyfus en luizen uit te roeien gebruikte de Duitsers Zyklon B. De Bolsjewieken troffen duizenden uitgeklede lijken aan in de concentratiekampen. Na deze vondst begon de periode van denazificatie. De geallieerden troffen andere gruweldaden aan in de concentratiekampen, zoals lampenkappen van mensenhuid, opgezette mensenhoofden en voorwerpen met mensenbotten. De geallieerden troffen ook de gaskamers aan met de verbrandingsovens. De gruwelijke verhalen over menselijke experimenten op vooral joden door Dr. Mengele maakte de horrorverhalen in de concentratiekampen compleet. Momenteel worden de concentratiekamp verhalen zeer eenzijdig belicht. Er zijn ook verhalen van joden waarin ruimte is voor sport, spel theater, muziek, bibliotheek, voetbal, brieven, films etc. Over de holocaust zijn er verschillende getuigenissen. Van brute onmenselijke verhalen en een complete mensonterende volkenslachting met gaskamers, martelingen en experimenten tot zeer menselijke verhalen waarin de nazi’s oplossingen zochten voor gevangenen en zorgden voor huisvesting en arbeid, maar de gevangenen wel menselijk behandelde. ‘De Waarheid’ kan er tussenin liggen ook omdat de verhalen voornamelijk op getuigenissen gebaseerd zijn en niet altijd even makkelijk te controleren zijn. Zijn de schoorstenen en de werpgaten voor Zyklon B nu na de oorlog of tijdens de oorlog geplaatst?  Daarnaast zijn er vraagtekens te plaatsen bij het nut van Zyklon B als vergassingsmiddel (ivm warmte/werking), de faciliteiten van de ‘gaskamers’, de deuren (van binnenuit openen), het materiaal (steen), het effect, gas in stoffelijke overschotten etc. Dat wil niet zeggen dat de gaskamers niet bestaan kunnen hebben. Maar momenteel heerst er een taboe op het stellen van vragen hierover in de westerse wereld. Het ontkennen van de holocaust is zelfs strafbaar in sommige landen. Het ontkennen van de dood van 6 miljoen joden is ook een taboekwestie. De meeste holocaust ontkenners ontkennen de concentratiekampen dan ook niet, maar zetten vraagtekens op het aantal doden in de kampen en de manier waarop de mensen zijn omgekomen/vermoord. Omdat de meeste kampen in het oosten lagen en bevrijd werden door de Sovjets/Bolsjewieken is de informatie vaak niet even betrouwbaar en beinvloed door anti-nazi propaganda. De 6 miljoen vermoordde joden staat meer als symbool voor de onderdrukking van de joden in het algemeen. Zoals de NY Times al vele malen eerder schreef over 6 miljoen verhongerde joden of 6 miljoen joden die op de vlucht waren in Europa.

Op 6 juni 1944 begon de geallieerde invasie op Normandië: D-Day. De grootste invasie ooit van Amerikanen, Britten en Canadezen moesten de Duitse Atlantic Wall doorbreken. Paratroepers landden achter de Duitse belegering, vliegtuigen bombarderen de Duitse bunkers en genie troepen bliezen de Duitse kanonnen op. Vanaf het water werd een drijvende haven opgebouwd waar troepen, artillerie en pantserwagens Frankrijk binnen trokken.

De strijd tussen de geallieerden en de Duitsers veranderde ook steeds meer in een strijd tussen de Russen (communisten) en de andere geallieerden (kapitalisten). In Italië werd Mussolini overmeesterd door de Partizanen en werd hij op hardhandige wijze vermoord. Het lijk van Mussolini en zijn vriendin werd bespuugd, onder gepist en opgehangen. Hitler besloot om zich terug te trekken in de bunker in Berlijn. Hij zou ten onder gaan met Berlijn, maar wou uit de handen blijven van de Russen en zijn eigen kiezen. Himmler en Goring ontdeed hij van alle functies en bestempelde hij als verraders omdat ze onderhandelden met de geallieerden. Magda en Joseph Goebbels plegen zelfmoord en nemen de 6 kinderen mee de dood in. Op 30 april plegen Hitler en Eva Braun zelfmoord. Duitsland wordt definitief in Berlijn verslagen. De overige nazi kopstukken geven zich over of slaan op de vlucht. Ze proberen zoveel mogelijk uit de handen van de Russen en Partizanen te blijven.De overige kopstukken worden berecht tijdens de Neurenberg zittingen. Goring en Himmler werden veroordeeld tot de doodstraf (strop), maar pleegden zelfmoord met cyaankali in hun cel.

Andere verhalen, vooral onder Russen geloven niet dat Hitler zelfmoord hebben gepleegd. Hitler zou ontsnapt zijn. Hitler had verschillende dubbelgangers die zijn dood in scene hebben gezet.  Deze verhalen komen overeen met de Duitse-Argentijnse nazilijnen die opgezet zijn. Met name in Patagonië zijn veel nazi’s gehuisvest. Hele steden in Patagonië ogen Duits, zijn Duitstalig of zijn bevolkt door Duitse migranten, veelal (ex) nazi’s.

Japan geeft zich past in augustus over aan de geallieerden na twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Het is de vraag of deze massavernietigingswapens op burgers nodig was. Zeker is dat de tweede bom onnodig was en honderdduizenden levens verwoest hebben.

Na de Duitse overgave werd Duitsland gesplitst in vier zones. Al snel werden dat twee zones: het westen (Frankrijk, Engeland en de VS) en de Sovjet Unie. In 1961 werd Duitsland fysiek opgesplitst door de Berlijnse Muur. Het laatste stukje van het ijzeren gordijen tussen het westen en oosten. Duitsland bleef gebonden aan het terugbetalen van herstelbetalingen uit de Eerste Wereldoorlog. Daar bovenop kwamen de herstelbetalingen uit de Tweede Wereldoorlog, het verlies van het intelligent eigendom van patenten en de verplaatsing van intellectuelen (Werner von Braun naar de VS (Operation Paperclip) en de Sovjet Unie voor de ontwikkeling van o.a. de atoombom en de Star Wars projecten in de ruimtevaart om de prestige strijd van de Sovjet Unie te winnen. Duitsland moest grote gebieden afstaan. Op het gebied van raket (straal) aandrijving, chemicaliën (I.G. Farben/BASF)en andere industriële militaire processen had Duitsland een grote voorsprong opgebouwd die doorslaggevend kon zijn in de strijd tussen communisten en kapitalisten. Aan de ene kant voerde Europa een beleid van denazificatie aan de andere kant gebruikte de VS en de Sovjet Unie de techniek van dezelfde nazi’s om de strijd tussen elkaar voort te zetten. Vanaf de Tweede Wereldoorlog is onze hele Europese westerse ideologie gebaseerd op angst voor het nationaalsocialisme. Hitler wordt gezien als dictatoriale duivel. Nazisme als totaal verachtelijke stroming dat grotendeels gebaseerd is op onderbuikgevoelens, geweld en Hitler verering. Daar zitten ongetwijfeld waarheden in. Maar momenteel zien we nu juist deze elementen weer opkomen. Niet zo zeer Hitler verering, maar wel verering van grote nationaalsocialistische ideologieën met een sterke leider, waarbij een sterke eigen natie staat een grote rol speelt.

In 1989 valt het communisme en de Berlijnse Muur. In 1949 ratificeerde de westerse geallieerden de basis wet als nieuwe grondwet in West-Duitsland. De Oostelijke delen bleven in Russische en Poolse handen. Kort daarvoor was een geheim staatsverdrag getekend waarbij alle media, scholing, sociale woningbouw in handen kwam van de westerse geallieerden tot 2099 (Die Deutsche Karte). In 2000 werd de Bundus Republik Deutschland Finanzagentur GmbH opgericht. Een joods financieel economische branch van conglomeraten waaronder de Rothschilds, Goldman Sachs en de Federal Reserve vallen. Een vergelijkbare internationale financiële elite waar Hitler in de Tweede Wereldoorlog voor waarschuwde. Met de Federal Reserve en New York als belangrijkste instantie en locatie. Wat dat betreft is de cirkel rond. Wederom is de geopolitieke financiële handelsstromen in handen van de internationale financiële elite in New York, geleid door veelal de elite met een joodse achtergrond.

Hitler zette de internationale financiële elite van centrale banken (FED) opzij, nadat de zoveelste financiële crisis in de Weimar republiek uitliep op hyperinflatie en massale werkloosheid. Hitler bracht een eigen Mark in die gedekt werd door de nationale arbeidskracht en nationale arbeidsprogramma’s. Hierdoor verdween de werkloosheid en bleef de munt stabiel. De internationale financiële elite (FED) werd buitenspel gezet. De joodse boycot in 1933 kon de stabiliteit van de munt niet doorbreken. Duitsland kon economisch een vrij sterke staat opbouwen, door de oorlogsindustrie en het overschot aan arbeidskrachten, maar verloor de oorlog door een tekort aan grondstoffen (gebrek aan koloniën), met name olie voor brandstof. Tekorten aan olie, rubber en andere grondstoffen verklaart ook de expansiedrift van Hitler naar het oosten en de activiteiten in Noord-Afrika en de betrekkingen met het Ottomaanse Rijk: de voormalige Berlijn-Bagdad lijn. Engeland en Frankrijk hadden nog wel kolonies al waren ze vele malen zwakker geworden. Na 1915 groeide de internationale rol van de Verenigde Staten wereldwijd. De internationale joodse bankiers kregen daarin een steeds invloedrijkere rol. Nazi Duitsland streed internationaal dan ook niet tegen de naties Engeland, Frankrijk, Sovjet Unie en de VS, maar tegen de internationale joodse bankiers die enorme invloed hadden in verschillende sectoren in die landen (media, financiën, propaganda etc. Een strijd tegen het kapitalisme en het communisme van internationale bankiers die je tegenwoordig nog steeds ziet. In Hollywood zijn duizenden films gemaakt over de Tweede Wereldoorlog, allemaal vanuit hetzelfde perspectief. Er zijn miljoenen boeken gepubliceerd die allemaal geschreven zijn vanuit hetzelfde geopolitieke perspectief. Dat komt omdat er een groot taboe ligt op het andere perspectief en geschiedenis geschreven wordt door de overwinnaars.

 

 

Advertenties