Vrijmetselaars

Freemasons/vrijmetselaars:

De vrijmetselaars is een internationaal georganiseerde regionaal gestructureerde broederschap van mensen die streven naar morele en geestelijke verheffing, ultieme wijsheid, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. Het is het grootste rituele genootschap ter wereld met wijdverspreide internationale banden. Gebaseerd op symbolen en mythes uit de oudheid (Egypte, Romeinse Rijk). De vrijmetselaars zijn georganiseerd in regionale/lokale loges (werkplaats). De eerste grootloge (bestuur van de orde) werd in 1717 opgericht in Londen. Naar schatting zijn er wereldwijd ongeveer 5 tot 6 miljoen mensen lid van een loge met name in de Angelsaksische landen (VS en Engeland). In Schotland (oudste loge, Edinburgh, Mary’s Chapel), Ierland en Engeland vind je de grootste loges met de meeste leden. De vrijmetselaars hebben hun origine ook in Schotland. In London staat de grootste Grand Lodge. In Pennsylvania ontstond de eerst Amerikaanse loge (1731). Andere Amerikaanse loges werden geautoriseerd door de Ierse, Schotse en Engelse groot loges. Na de Amerikaanse revolutie konden Amerikaanse Groot loges binnen Amerika nieuwe loges autoriseren. George Washington was de eerste Groot meester (33ste graad) in Amerika (vanuit Virginian lodge). In 1840 realiseerde Horatio Greenough een massief beeldhouwwerk van George Washington gebaseerd op het Zeus standbeeld van Phidias in de antieke periode. Het standbeeld stond in de Rotunda (Capitool) en is onder meer bekend vanwege het vrijmetselaarsverhaal van Dan Brown (the lost symbol) waarin de hoofdstad verbonden wordt aan verschillende symbolen van de vrijmetselaars. Door ophef (ontblootte borst) staat het nu in het National Museum of American History. De hoofdstad Washington wordt om vele redenen in verband gebracht met de Illuminati en de vrijmetselaars.

In eerste instantie vanwege het feit dat de stad een eigen politiek district is en gesticht is door de vrijmetselaar George Washington: Washington D.C. (District of Columbia). Het is de hoofdstad van een speciale federale district vernoemd naar Columbus en de eerste president van de Verenigde Staten (Washington). De stad heet D.C. om niet in verwarring te komen met de Staat Washington. De stad is opgebouwd door de vrijmetselaars met de klassieke architectuur van het Vaticaan als voorbeeld (koepel als vrouwelijke baarmoeder en obelisk als mannelijke penis). Op het dollar biljet zie je deze tekenen nog terug (alziende oog, piramide). Het stadspatroon (Capitoll Hill, Oval Office, Memorial Jefferson en Washington eindigend bij de Scottish Rite) vertoont geometrische symbolen van de vrijmetselaars (al vind je die in bijna elke grote stad wel). De Obelisk (teken van vruchtbaarheid (ook een Illuminati symbool).

Vanuit Engeland verspreidde de vrijmetselaars via Frankrijk (Jakobijnse ballingen en oprichting Grand Orient de France, 1773) naar het Europese continent. Door  het toekennen van meer vrijheden na de Franse Revolutie konden de vrijmetselaars flink groeien op het Europese continent. Tussen Engeland en Frankrijk ontstond later een schisma over toelating van zwarten, het genieten van bepaalde vrijheden en in welke mate vrijmetselarij een religie is of niet. In de vrijmetselarij ontstonden 3 stromingen: de liberale (a-dogmatisch, progressief), traditionele (dogmatisch conservatief, Franse stroming) en de reguliere stroming (Anglo-American, verplicht geloof in een alwetende wezen).

Vanaf 1929 zijn er vaste algemeen geaccepteerde regels opgesteld waaraan een lid van een loge moet voldoen.

  • De Grand Lodge moet worden opgericht door een bestaande Grand Lodge of drie reguliere lodges (loges).
  • Een geloof in het hoogste wezen (bewustzijn, supreme being) en het schrift.
  • Ingewijden moeten de eed afleggen op het hoogste wezen en het schrift
  • Alleen mannen hebben toegang, er zijn momenteel uitzonderingen, geen relaties binnen de loges.
  • De Grand Lodge heeft complete controle over de eerste drie graden/ordes en is niet ondergeschikt aan andere loges.
  • Geen discussie over politiek en religie.
  • Observatie van gewoonten, riten en symbolen.

De vrijmetselaars kennen een zeer duidelijke hiërarchische orde (leerling, gezel en meester) en kent een elitaire structuur die niet toegankelijk is voor het ‘gewone’ volk met vele riten, symbolen, ceremonies, tekens, paswoorden, geheimhoudingen en een geloof in een utopie (geloof in een volmaakte en nu nog niet bereikt einddoel). Het geloof in de maakbaarheid van het permanent kunnen verbeteren van de mens op individueel en collectief vlak. De tempel van Salomon als basis voor zingeving in het leven vertegenwoordigd de symbolistische waarde van de vrijmetselaars. De vrijmetselaars streven naar universele broederschap van de mens op basis van een geïnstitutionaliseerd  kosmopolitische visie. Regionaal en lokaal verschillen de symbolen en riten sterk van elkaar. Ook de hierarchie verschilt regionaal van elkaar. Zo kennen Noord-Amerika en het Continentale Europa een hiërarchie van 33 graden en heeft de York rite bijvoorbeeld een verdeling van 3 orden: Royal Arch, Cryptic Masonry en de Knights Templar). In Zweden kunnen alleen christenen lid worden van de Swedish Rite in Frankrijk hoef je niet perse religieus te zijn om lid te worden van de Grand Orient de France.

Er zijn (mythische) vermoedens dat de vrijmetselaars hun oorsprong hebben in de Engelse en Schotse steenhoudersgildes die refereren naar de Ark van Noah en de Tempel van Salomon. Later hebben mensen buiten de gilden daar joodse, christelijke en soefistische (islamitische) gebruiken aan toegevoegd. De vrijmetselaars bewegingen bloeiden op door het verbod van verenigingsleven uit de reformatie (15e en 16e eeuw). De noodzaak tot geheimhouding en zwijgplicht ontstond door onderdrukking van de gevestigde orde (met name de Rooms Katholieke kerk). Via gilden kon men elkaar toch opzoeken en ideeen en opvattingen met elkaar delen. In 1717 verenigde de vier vrijmetselaars loges zich in de Grand Lodge of London. In 1723 werden de grondregels van de vrijmetselaars vastgesteld door James Anderson. In de eerste helft van de 18de eeuw mochten katholieken niet deelnemen aan de vrijmetselaars op straffe van excommunicatie. Binnen de totalitaire regimes werden van veel nationaal socialistische regeringen de vrijmetselaars vervolgd of vaak gezien als joodse complotten/samenzweringen tegen de nationaalsocialistische regeringen. De vrijmetselaars krijgen de meeste kritiek van complot theoristen, politieke en religieuze groeperingen. Met name op het geheimzinnige karakter en het vermoeden op interne samenzweringen, occultisme, heterodoxie en duivelse praktijken. ‘Als je iets goeds doet voor  de maatschappij hoef je daar niet zo geheimzinnig over te doen’. De anti-masonic party (Morgan Affaire) is een voorbeeld van een partij die tegen de vrijmetselaars in Amerika waren en zich richtte op de openbaring van de geheimen van de vrijmetselaars. De  Rooms-katholieke kerk heeft de langste geschiedenis met zich verzetten tegen de vrijmetselaars. Ze verzetten zich met name tegen de naturalistische deistische opvattingen die in strijd zijn met de Rooms-katholieke kerk. Boeken van vrijmetselaars werden verbannen en Rooms-katholieke leden werden geëxcommuniceerd. Protestantse gelovigen hebben meer moeite met het occulte en satanistische karakter van de vrijmetselaars. Moslim anti-masons refereren vaak naar de pro-joodse opvattingen van de vrijmetselaars of naar het zionistische karakter. Moslim anti-masons vrezen de herrijzenis van de Salomon tempel van de joden in Jeruzalem, die onder de Al-Aqsa Moskee ligt. Ze zien de vrijmetselaars en de tempeliers vooral als zionistische bewegingen. Historisch gezien ligt dat in het verlengde van de middeleeuwse kruistochten. Complot theoristen brengen de vrijmetselaars meestal in verband met de illuminati en de New World Order agenda. De vrijmetselaars zijn een geheime, occulte beweging die streven naar politieke wereldheerschappij. Vanaf de protocols of the elders of Zion, gaat anti-semitisme hand in hand met anti-masonry (Prof. Andrew Prescott). 11/9 was een zionistisch complot gesteund door de Masonic New World Order. Met een beetje gevoel voor geometrie, mythologie, symbolisme kun je overigens heel veel dingen speculatief verklaren. Het heeft niet direct echt iets met waarheidsvinding te maken. Maar inlegging van symboliek naar een bepaalde waarheid wordt wel gemakkelijk. Schrijvers als Dan Brown maken hier ook veelvuldig gebruik van.

De vrijmetselaars orde is gebaseerd op 5 basisprincipes: vrijheid, gelijkheid, broederschap, menselijkheid en tolerantie. De mens staat centraal. De vrijmetselaars hebben ook wel veel overeenkomsten met het humanisme, maar dan met veel meer symbolen, rituelen, hiërarchie (leerling, gezel, meester), geheimzinnigheid en het streven naar een hoger doel (vaak God). De vrijmetselaars kennen een eed en de zwijgplicht maakt een belangrijk onderdeel uit van de beweging. Zo kan men binnen de muren over alles vrij spreken zonder veroordeeld te worden. Deze geheimhouding en zwijgplicht had ook een functionele rol. Openlijke discussie over nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen werden in de middeleeuwen niet getolereerd door de kerk. Belangrijke wetenschappers bespraken hun ontdekkingen in het geheim. Tijdens de renaissance konden wetenschappers pas hun ontdekkingen aan het publiek openbaren. Daarvoor en daarna bleef kennis beperkt binnen de muren van een elitaire denktank. De eerste denktank was de Royal Society of London, ook wel de Invisible College genoemd van verlichte denkers als Isaac Newton, Robert Boyle, Benjamin Franklin en meer recent Einstein, Hawking, Bohr en Celsius. Het is een groep waarbij wijsheid en wetenschap gecombineerd wordt met mystieke kennis uit de oudheid. Symboliek wordt gecombineerd met mystiek en wijsheid. Het streven naar wijsheid volgt stapsgewijs. De piramide staat symbool voor de hiërarchie met de 33ste graad als hoogste vorm van wijsheid (de hoogste rank). De piramide staat voor het losbreken van de aardse materie naar de hoogste vorm van verlichting en is gericht op de gouden zon en de hemel. Hoe hoger de rank hoe dichter bij het goddelijk ideaal. Binnen de Oud Egyptische ideologie stond de piramide voor de overgang van het menselijke rijk naar het goddelijke rijk. De piramide functioneerde als poort. Deze symboliek en Ancient Mysteries worden door heel veel occulte groeperingen gebruikt. Het creëren van mystiek, symbolen en legendes trekken vele mensen aan. Geheime broederschappen proberen deze kennis zoveel mogelijk te beschermen door geheimhoudingsclausules, codes, paswoorden etc. Door vervolging van met name de kerk bleven de vrijmetselaars over als  grootste geheime broederschap.

Net zoals de Illuminati kennen de vrijmetselaars een elitaire structuur van vaak vooral studenten of mensen uit de bovenste bezittende klassen. Deze structuur, hiërarchie en mate van inwijding zie je nu overigens nog in bijna alle studentenvereniging terug (feuten, knorren, inwijding, ontgroening, elitaire rijke lui kindjes, rituelen etc.). De beslotenheid en de geheimzinnigheid van het lidmaatschap van de vrijmetselaars leidt tot complotdenken. Worden er plannen beraamd tegen de staat, wat is het hogere doel. Gaat het in tegen de democratische beginselen van een parlementaire staatsbestel? Daarnaast zijn er prominente staatslieden zelf lid waardoor er een soort elitaire nepotistisch systeem kan ontstaan. Ook wordende vrijmetselaars vaak in verband gebracht met de plannen voor een nieuwe wereldorde, het ondermijnen van het officiële gezag en aanbidders van lucifer (duivel). De Nederlandse vrijmetselaars beweging is officieel het oudste ingeschreven vereniging met een rechtspersoon (in 2006, 250 jaar). Het symbool van de vrijmetselaars is een passer met daarboven een winkelhaak.

Volgens sommig complottheoristen worden de vrijmetselaars ingewijd in de geheime en soms occulte zaken zoals: vrije energie, opheffing zwaartekracht, mind control technieken, het universum, stargates, buitenaards leven, overwinnen dood door reïncarnatie op aarde en geluidstechnieken waarmee materie of gewichtsloos wordt (bouw piramides buitenaardse wezens). Door de hiërarchie in het genootschap hebben de lagere rangen weinig besef van wat er in de top echt afspeelt. De plannen met een hoger doel worden bedacht door de elite die sterk vertegenwoordigd is in de top van het bedrijfsleven, politiek, banken, media, corporaties, wetenschap of het koningshuis. Op deze wijze wordt een heel systeem van nepotisme (vriendjespolitiek) gehandhaafd. In de top speelt een goed netwerk en een ons kent ons cultuur ook een hele belangrijke rol. Hoe hoger je opwerkt hoe corrupter het systeem wordt. Dit is tevens de kracht van het systeem, de belangrijke plaatsen worden ingevuld door mensen die medeplichtig zijn aan het systeem en niet zomaar uit de school kunnen klappen. Daarom is een algemene zwijgplicht ook zo belangrijk. Hierdoor kun je ook onverantwoordelijke dingen doen, niemand zal je verraden door de zwijgcultuur. Dit geldt voor alle grote ‘corrupte’ top down organisaties. De FIFA, de Illuminati, de top van bijna alle grote corporaties, de bankensector, de fossiele energiesector, de farmaceutische industrie, de voedselindustrie, media, de Bilderbeg Conferenties, BIS, ECB etc.

Belangrijke en beroemde vrijmetselaars zijn: George Washington, Benjamin Franklin, Churchill, Stalin, Roosevelts (beide),

Truman, Ford, Nelson Aldrich, Charles Lindbergh, Andrew Jackson, Chrysler, Citroen, Garibaldi (eenwording Italië), George Danton (Franse Revolutie), Markies de la Fayette, Gustav Eiffel, Joseph Smith (Mormonen), Edwin Buzz Aldrin, Alexander I of Russia, Roald Amundsen, Silvio Berlusconi, Napoleon Bonaparte en zijn broers, Winston Churchill,   in Nederland zijn Eduard Douwes Dekker (multatuli), Willem Drees, Albert Heijn, Matt Herben, Henri van Kol (SDAP), Alexander en Frederik van Oranje-Nassau, Willem II der Nederlanden, Frits Philips, Ronals Sorensen, Pieter Jelles Troelstra, Max van den Berg, bekende Nederlandse vrijmetselaars.

Nieuwe Wereldorde: wereldwijde elitaire schaduw regering; Trilater